快捷搜索:

看蓬门秋草,年年破巷,疏窗细雨,夜夜孤灯。

看陋屋秋草,年年破巷,疏窗小雨,夜夜孤灯。

出自清朝郑燮的《沁园春·恨
原文赏析:
花亦蒙昧,月亦无聊,酒亦无灵。把夭桃斫断,煞他风景;鹦哥煮熟,佐我杯羹。焚砚烧书,椎琴裂画,毁尽文章抹尽名。荥阳郑,有慕歌家世,托钵风情。
单寒骨相难更,笑席帽青衫太瘦生。看陋屋秋草,年年破巷,疏窗小雨,夜夜孤灯。难道天公,还箝恨口,不许长吁一两声?癫狂甚,取乌丝百幅,细写凄清。
拼音解读
huā yì wú zhī ,yuè yì wú liáo ,jiǔ yì wú líng 。bǎ yāo táo zhuó duàn ,shà tā fēng jǐng ;yīng gē zhǔ shú ,zuǒ wǒ bēi gēng 。fén yàn shāo shū ,zhuī qín liè huà ,huǐ jìn wén zhāng mò jìn míng 。yíng yáng zhèng ,yǒu mù gē jiā shì ,qǐ shí fēng qíng 。
dān hán gǔ xiàng nán gèng ,xiào xí mào qīng shān tài shòu shēng 。kàn péng mén qiū cǎo ,nián nián pò xiàng ,shū chuāng xì yǔ ,yè yè gū dēng 。nán dào tiān gōng ,hái qián hèn kǒu ,bú xǔ zhǎng yù yī liǎng shēng ?diān kuáng shèn ,qǔ wū sī bǎi fú ,xì xiě qī qīng 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: